Privacyverklaring

Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de hele Europese Unie (EU) een nieuwe privacywet rondom persoonsgegevens. De nieuwe privacywet sluit aan op het digitale tijdperk waarin we leven en heet de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In overeenstemming met deze wet ga ik zorgvuldig om met uw privacy en met alle persoonsgegevens. Ik volg daarbij de wettelijke regels op basis van de AVG.
Dit betekent onder meer dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot de gegevens. Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

De gegevens uit uw dossier worden uitsluitend met anderen gedeeld met uw expliciete toestemming. Bijvoorbeeld om de huisarts of andere zorgverleners te informeren.

Uw naam en adres gegevens uit het dossier worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Indien kinderen jonger zijn dan 16 jaar, moeten beide ouders schriftelijk toestemming geven voor de behandeling en daarmee tot het vastleggen van gegevens in een dossier. Bij minderjarige kinderen wordt bovendien naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders vastgelegd. Indien het in het belang is voor de behandeling leg ik ook de naam van de huisarts vast.

De dossiers hebben een verplichte bewaartermijn van 20 jaar. De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelingsovereenkomst wordt vereist, dus 20 jaar bewaard en worden daarna vernietigd/verwijderd.
De administratie heeft een verplichte bewaartermijn van 7 jaar.
Als ondernemer ben ik verplicht de kopieën van de facturen 7 jaar te bewaren.

Voor meer vragen over het privacy beleid of vragen omtrent inzage kunt u te allen tijde contact met mij opnemen.

D.H.M. Linschoten
Purpervlinder 10, 3723 TZ Bilthoven